Informationssäkerhet

Blog Reading Time 12 Lästid
/
mars 3, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

Informationssäkerhet

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet kan enkelt beskrivas som metoder för att skydda information från obehörig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det handlar även om att säkerställa att informationen är tillgänglig och användbar för behöriga användare när den behövs. Informationssäkerhet handlar inte bara om tekniska åtgärder, utan även om skyddsåtgärder riktade mot organisationer och människor i dessa organisationer för att skydda information.

Informationssäkerhet är viktigt för organisationer och företag som hanterar känslig information, såsom personuppgifter, affärshemligheter och annan konfidentiell information. Det är också viktigt för verksamheter som använder teknologi för att lagra och överföra personlig information, såsom bankuppgifter och medicinska journaler.

Informationssäkerhet innefattar en rad olika åtgärder, inklusive kryptering av data, brandväggar och säkerhetskopiering. Det handlar också om att ha riktlinjer och procedurer på plats för att hantera information på ett säkert sätt, samt att utbilda personal i informationssäkerhet samt att skapa en kultur där säkerhetsmedvetenhet är ett naturligt inslag.

Höga ambitioner i säkerhetsarbetet får samtidigt inte riskera konsekvensen att behöriga personer inte kan hitta sekretessmärkt information. Informationssäkerhet är en viktig del i ambitionen ”Rätt information i rätt tid” och då får inte säkerhetsarbetet försvåra för behörig personal att hitta relevant information, även om den är sekretssmärkt.

Vad är skillnaden mellan IT-säkerhet och Informationssäkerhet?

Informationssäkerhet och IT-säkerhet är två närliggande områden, men det finns några skillnader dem emellan.

IT-säkerhet är endast en delmängd av informationssäkerhet och fokuserar på att skydda IT-system från cyberattacker, virus och andra digitala hot. Informationssäkerhet är däremot definitionsmässigt bredare och omfattar inte enbart IT-säkerhet, utan även fysisk säkerhet och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda information från obehörig åtkomst eller skada. Informationssäkerhet handlar om att säkerställa konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten av information, oavsett om den är digital eller inte.

Således kan man säga att IT-säkerhet är en viktig del av informationssäkerheten, men informationssäkerhet innefattar också andra aspekter som är viktiga för att säkerställa skyddet av information, inklusive hantering av information i pappersform, säkerhetsprocedurer och säkerhetsutbildning.

Varför är det viktigt?

Skydda känslig information: Informationssäkerhet hjälper till att skydda känslig information från obehörig åtkomst, vilket kan inkludera personuppgifter, företagshemligheter, bankinformation och annan konfidentiell data. Det är viktigt att se till att denna information inte hamnar i fel händer, samtidigt som informationen skall vara tillgänglig för behöriga. Information som försvinner bakom sekretess kan hårdraget beskrivas som information som inte finns.

Minska risken för cyberattacker: Cyberattacker är allt vanligare. Informationssäkerhet kan minska risken för sådana attacker genom att säkerställa att IT-system är skyddade och uppdaterade.

Uppfylla lagkrav: Många länder har lagar och förordningar som kräver att organisationer skyddar känslig information. Genom att ha en robust informationssäkerhetsplan på plats kan organisationer säkerställa att de uppfyller dessa krav. Se bland annat nedan om det s.k. NIS2-direktivet.

Skydda mot sabotage och spionage: Företag, myndigheter och organisationer kan vara mål för sabotage och spionage, som syftar till att skada eller stjäla information. Informationssäkerhet hjälper till att skydda mot sådana hot och minimera deras påverkan.

Bevara förtroendet: Förtroende är avgörande för många organisationer och företag. Genom att ha en stark informationssäkerhetsplan kan organisationer visa att de tar skyddet av känslig information på allvar och bevara förtroendet från kunder och partners.

Vilka är de största hoten mot Informationssäkerhet?

De vanligaste problemen som olika verksamheter stöter på med informationssäkerhet drabbar såväl företag, organisationer som offentlig verksamhet. Dessa problem är bland andra:

Den mänskliga faktorn: Många säkerhetsproblem uppstår på grund av mänskliga tillkortakommanden, till exempel att anställda använder svaga lösenord eller öppnar skadliga e-postmeddelanden. Utbildning och säkerhetsmedvetenhet är viktiga för att minska risken för sådana fel.

Otillräcklig säkerhetspolicy: Om företaget inte har en stark och genomarbetad säkerhetspolicy kan det bli svårt att skydda informationen ordentligt. Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer för hantering av information och att säkerhetspolicyn följs av alla anställda. Utan riktlinjer är det lätt att enskild gör fel.

Otillräcklig IT-infrastruktur: Om IT-systemen inte är uppdaterade eller säkerhetsfunktioner som brandväggar och antivirusprogram inte är på plats, är det lättare för en angripare att ta sig in i systemet.

Brister i systemunderhåll: Systemunderhåll är viktigt för att se till att IT-systemen är säkra och fungerar ordentligt. Om det finns brister i systemunderhållet ökar risken för säkerhetsproblem.

Externa hot: Externa hot som cyberattacker och skadlig programvara kan vara svåra att försvara sig mot. Företag behöver ha en robust säkerhetsplan på plats för att hantera sådana hot.

För att undvika dessa problem är det viktigt att försöka ha en helhetssyn på informationssäkerhet och att implementera lämpliga tekniska, organisatoriska och personalinriktade åtgärder. Det är också viktigt att regelbundet granska och uppdatera säkerhetsrutiner för att säkerställa att de efterlevs, är relevanta och effektiva.

Tips för ökad Informationssäkerhet

Använd starka lösenord: Använd starka lösenord och förnya dem regelbundet. Ett starkt lösenord bör innehålla minst åtta tecken, inklusive siffror, bokstäver och specialtecken.

Tvåfaktorsautentisering: Aktivera tvåfaktorsautentisering där det är möjligt, vilket ger ytterligare skydd mot obehörig åtkomst.

Uppdatera programvaror: Tillse att programvaror uppdateras regelbundet, inklusive operativsystem, webbläsare, appar och antivirusprogram. Med uppdateringar kommer samtidigt de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Skydda mobila enheter: Använd lösenord, biometrisk identifiering eller kryptering för att skydda mobila enheter som smartphones och surfplattor.

Säkerhetskopiera data: Säkerhetskopiera regelbundet viktig data på en separat plats från huvudsystemet för att skydda den från förlust, intrång eller skada.

Uppdatera användarbehörigheter: Granska och uppdatera regelbundet användarbehörigheter för att se till att endast behörig personal har tillgång till känslig information.

Träna användarna: Utbilda anställda och andra användare i säkerhetsrisker och hur man hanterar dessa. Ju mer medvetna användarna är om säkerhetsrisker, desto mindre sannolikt är det att de kommer att göra misstag som kan leda till exponering.

Genom att öka säkerhetsmedvetenheten i en organisation kan man minska risken för säkerhetsproblem och samtidigt främja en kultur där informationssäkerhet ses som en viktig del av verksamheten. Det är också viktigt att notera att säkerhetsmedvetenhet inte bara handlar om att utbilda anställda och andra användare, utan också om att skapa en organisation där säkerhet prioriteras och stöds på alla nivåer i en organisation.

NIS2-direktivet

Vad gäller vikten av informationssäkerhet är det för många verksamheter särskilt viktigt att uppmärksamma det EU-gemensamma s.k. NIS2-direktivet (Network and Information Systems Directive) som berör informationssäkerhet för organisationer inom EU vilka räknas som leverantörer av s.k. särskilt viktiga tjänster. NIS2-direktivet är utformat för att öka säkerheten för nätverk och informationssystem i hela EU genom att fastställa minimikrav för informationssäkerhet och incidenthantering. Huvudsyftet är att göra EU:s medlemsstater mer motståndskraftiga mot cyberattacker.

Det är en stor mängd av verksamheter som faller under NIS2-direktiven. Den absoluta merparten av de utpekade verksamheterna kan enklast beskrivas som varandes del av civilförsvaret med ansvarsområden som sjukvård, vatten- och livsmedelsförsörjning, banktjänster, energi, transporter, digital infrastruktur och dess tjänsteleverantörer, avfallshantering med flera områden. NIS2 riktas mot både offentliga och privata verksamheter och berör många aktörer.

För företag och myndigheter i utpekade sektorer gäller särskilda krav på informationssäkerhet och incidenthantering, inklusive att upprätta och genomföra lämpliga säkerhets- och incidenthanteringsåtgärder för att skydda sina nätverk och informationssystem. Dessa företag och offentliga verksamheter måste också rapportera större säkerhetsincidenter till respektive tillsynsmyndighet. Reglerna är EU-gemensamma och omfattande böter kan utdömas för den verksamhet som inte fullföljer de åtaganden som NIS2 föreskriver. Förutom böter kan även personer i ledande ställning i respektive verksamhet hållas personligt ansvariga för överträdelser av direktivet.

Således har NIS2-direktivet en direkt påverkan på arbetet med informationssäkerhet genom att med lag införa skärpta krav för att skydda nätverk och informationssystem samt genom att kräva att utpekad verksamhet upprätthåller en hög nivå av informationssäkerhet och incidenthantering. NIS2 började gälla i januari 2023 och EU:s medlemsstater har därefter 21 månader att omsätta direktivet till nationell lagstiftning. För många företag och myndigheter kommer NIS2 vara lika genomgripande och omfattande som införandet av GDPR, som när det infördes överraskade många verksamheter givet hur omfattande konsekvenser införandet av GDPR skulle visa sig få. Sannolikt har många verksamheter idag på ett motsvarande sätt behov av att förbättra sitt arbete med informationssäkerhet för att kunna uppfylla NIS2 och därmed undgå vite eller andra kännbara strafförelägganden.

Hur kan eBuilder Security hjälpa dig med din Informationssäkerhet?

eBuilder Security har ett flertal tjänster för att förbättra din Informationssäkerhet bland annat:

  • Vår produkt Complorer Security Awareness, är en NIS2 godkänd utbildning vilket innebär att den är rollbaserad och hjälper er att bygga upp en säkerhetskultur genom tester och nano-utbildningar.
  • Vi genomför revisoner och utvärderingar efter standarder som ISO27001 och NIST men även enklare utvärderingar baserade på CIS 19 säkerhetskontroller.
  • Vi kan genomföra OSINT baserade phishing tester, spearphishing men även mer avancerade attacker som QR-Phishing för att ge er en indikation på hur er säkerhetsmedvetenhet är idag. Vi simulerar en riktad attack mot er organisation där en attackerande organisation analyserar er och gör ett riktat försök att bryta sig igenom era säkerhetskontroller. Detta kan med fördel kombineras med Complorer Security Awareness
eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.