Penetrationstestning

Identifiera och åtgärda dolda sårbarheter i organisationens säkerhet innan någon annan hittar dem.

Är du behov av ett penetrationstest?

eBuilder Security erbjuder en omfattande penetrationstesttjänst som är utformad för att uppfylla alla dina efterlevnadskrav. Vårt tillvägagångssätt följer en beprövad metodik som manuellt simulerar verkliga hackerattackscenarier. Det primära målet med penetrationstester är att avslöja sårbarheter som hackare kan utnyttja.

Förhindra attacker genom att identifiera och åtgärda säkerhetsluckor

Under ett pentest utsätts dina IT-system för tester på sårbarheter som cyberbrottslingar kan utnyttja för att tränga in i hela ditt nätverk. Våra experter genomför verkliga simuleringar av hackning i ditt system.

Pentesting, även känd som etisk hackning, hjälper organisationer att skydda kritiska data. eBuilder Security tillhandahåller pentesting som en tjänst.

Penetration Testing Services - eBuilder Security

Våra Pentest-erbjudanden

Vi utför penetrationstester och sårbarhetsskanningar på webbapplikationer, mobilapplikationer, nätverksinfrastruktur och API:er där vi följer industristandarder. Alternativt kan vi erbjuda dig ett skräddarsytt pentest baserat på dina specifika krav.

Web Application Pentest

Pentest av webbapplikation

Tre fjärdedelar (3/4) av dataintrången i världen sker via webbapplikationer. Ett dataintrång som härrör från en webbapplikation kan vara extremt skadligt för dig och dina kunder då webbapplikationer ofta hanterar stora mängder känslig information.

Ett sådant dataintrång kan få betydande ekonomiska konsekvenser för organisationen och skada dess rykte. Dessutom utnyttjar hotaktörer i allt högre grad webbapplikationer som ingångspunkter för att infiltrera nätverk och få tillgång till andra system.

Ett penetrationstest för webbapplikationer simulerar verkliga cyberattacker mot din webbapplikation, som syftar till att upptäcka sårbarheter som kan utnyttjas. Våra penetrationstestare på eBuilder Security genomför tester med hjälp av olika attackscenarier, med hänsyn till webbapplikationens komplexa affärslogik, för att bedöma dess motståndskraft mot hot.

Penetrationstestning av din webbapplikation Penetrationstestning av din webbapplikation har många fördelar, inklusive minskad risk för dataintrång, efterlevnad av regulatoriska krav och ökat kundförtroende för applikationens säkerhetsåtgärder. Om din webbapplikation är byggd och underhållen av en tredjepartsleverantör fungerar pentest av applikationen som en viktig kontrollpunkt för att hantera risker som uppstår från dina leverantörer.

Network and Infrastructure Pentest

Nätverk och infrastruktur Pentest

Nätverket och infrastrukturen utgör ryggraden i en organisations IT-verksamhet och underlättar dataöverföring och kommunikation. Det är därför hackare konsekvent riktar in sig på dessa svagheter för att utnyttja och få obehörig åtkomst till nätverket och underliggande system.

Trots deras kritiska roll har sårbarheter på nätverks- och infrastrukturnivå, såsom svaga autentiseringsmetoder, saknade säkerhetsuppdateringar, föråldrad programvara och operativsystem, krypteringsbrister etc., blivit vanliga i organisatoriska IT-system. Genom att genomföra regelbundna pentester på nätverket och infrastrukturen kan organisationer proaktivt identifiera och åtgärda sådana sårbarheter innan de utnyttjas av cyberbrottslingar.

Ett Pentest för nätverk och infrastruktur innebär en systematisk bedömning av en organisations nätverksarkitektur och infrastrukturtillgångar och testar dem för exploaterbara sårbarheter som liknar en verklig cyberattack. Den här utvärderingen syftar till att upptäcka sårbarheter, felkonfigurationer och svagheter som potentiellt kan äventyra konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten för data och tjänster.

Tjänsten ”Network and Infrastructure Pentest” som tillhandahålls av eBuilder Security säkerställer skyddet av ditt nätverk och din infrastruktur från hot, både inom och utanför organisationen. Förbättra din IT-säkerhet genom att skydda kritiska infrastrukturtillgångar samtidigt som du upprätthåller förtroendet hos intressenterna och följer lagstadgade krav.

Automated Network Pentest

Automatiserat Pentest av nätverk (Vonahi)

De flesta organisationer inser vikten av att regelbundet genomföra pentest på sina nätverk för att skydda sina IT-system och infrastruktur. Regelbundna pentest av nätverk kan dock vara både kostsamma och tidskrävande, och de är inte till hjälp för att identifiera nya sårbarheter på begäran.

Automatiserad penetrationstesting av nätverk gör pentester mer prisvärda, skalbara och effektiva. Medan regelbundna pentest vanligtvis utförs med längre intervall, gör automatiserade pentest det möjligt för organisationer att utföra dessa månadsvis eller efter behov, vilket gör att de kan upptäcka nya sårbarheter snabbare och anpassa sig dynamiskt till förändringar. Många organisationer måste också utföra intrångstester av nätverk med jämna mellanrum för att uppfylla efterlevnadskraven.

Automatiserad penstesting av nätverk använder en plattform som kombinerar kunskap, verktyg, tekniker, metoder och processer från erfarna säkerhetskonsulter. Vi hjälper organisationer att utföra penetrationstester i sina miljöer på begäran, vilket säkerställer att efterlevnadskraven uppfylls och att bästa praxis för nätverkssäkerhet följs. Denna automatiserade plattform baseras på ett ramverk som kontinuerligt förbättras över tiden.

API Pentest

API Pentest

Ett API (eller Application Programming Interface) är en mellanliggande tjänst som gör det möjligt för applikationer att kommunicera med varandra. Det finns en risk att illvilliga aktörer kan försöka utnyttja sårbarheter i ett API som exponeras externt för att få obehörig åtkomst till känsliga data, störa tjänster eller starta attacker.

Även interna API:er är sårbara för insiderhot om de inte skyddas ordentligt. Ett sårbart API kan också göra alla anslutande applikationer sårbara, vilket är anledningen till att pentestning av API är lika viktigt som för applikationer.

API-pentesting innebär en omfattande bedömning av ett API för att avslöja sårbarheter och svagheter som kan utnyttjas. Det skiljer sig från övergripande penetrationstestning av applikationer eftersom testningens fokus enbart ligger på API:erna. Vårt team av säkerhetsspecialister, med erfarenhet av API-penetrationstestning, simulerar verkliga attackscenarier för att identifiera sårbarheter och bedöma API:ernas motståndskraft. Pentestning av API:er hjälper till att skydda mot attacker, skydda känsliga data i olika applikationer och säkerställer efterlevnad av dataskyddsbestämmelser som GDPR.

Mobile Application Pentest

Mobilapplikation Pentest

Idag finns det över 4 miljoner mobilappar tillgängliga bara på Apple App Store och Google Play Store. Med mobilapparnas popularitet och bredare tillgänglighet har de blivit attraktiva mål för cyberbrottslingar. Enligt statistiken är över 80 % av mobilapparna sårbara för cyberattacker.

Det är därför alla organisationer som har en mobilapp, oavsett om den är utvecklad internt eller outsourcad, bör utföra penetrationstester med jämna mellanrum för att skydda känslig information om sina användare (t.ex. personliga och ekonomiska uppgifter om kunder) som lagras i appen.

Pentesting av mobilapplikationer utförs för att identifiera sårbarheter i applikationer som kan utnyttjas av cyberbrottslingar. Det handlar om att simulera verkliga attackscenarier och testa olika affärslogik för att bedöma säkerheten för mobilappar och deras underliggande infrastruktur. Detta inkluderar utvärdering av både komponenterna på klientsidan (app) och serversidan. Under ett penetrationstest för mobilappar utnyttjar säkerhetsspecialister på eBuilder Security sin erfarenhet för att försöka bryta sig in i mobilappen som testas och identifiera svagheter som kan utnyttjas av en riktig angripare.

Genom att testa din organisations mobilapp kan du undvika dataintrång och upprätthålla kundernas förtroende samtidigt som du följer regelkrav och branschstandarder.

Vulnerability Assessments

Sårbarhetsbedömningar av program och nätverk

En enda sårbarhet i ett av dina system är allt som krävs för att äventyra hela ditt nätverk. Sårbarhetsbedömningar (eller sårbarhetsskanning) för både webbapplikationer och nätverk/infrastruktur innebär att identifiera potentiella svagheter i system genom automatiserad skanning av applikationer eller nätverk.

För webbprogram uppstår sårbarheter ofta från externa komponenter som ramverk, bibliotek och tjänster från tredje part. På grund av webbapplikationers dynamiska natur introduceras ofta nya sårbarheter när en ändring görs. På samma sätt kan sårbarheter i nätverk och infrastruktur uppstå på grund av olika orsaker, t.ex. felkonfigurationer, föråldrad programvara, inbyggd programvara eller osäkra nätverksprotokoll.

Dessa sårbarheter kan utnyttjas av angripare för att få obehörig åtkomst till ditt nätverk eller dina applikationer, stjäla känsliga data eller till och med starta en ransomware-attack, vilket gör alla dina system otillgängliga utan något enkelt sätt att återställa. Regelbundna sårbarhetsanalyser är avgörande för att identifiera och minska dessa risker på ett effektivt sätt.

På grund av den flexibla och skalbara karaktären av processen för sårbarhetsbedömning kan sårbarhetsskanningar utföras dagligen eller veckovis, vilket möjliggör snabbare identifiering av sårbarheter jämfört med penetrationstester, som ofta utförs med längre intervall. Sårbarhetsbedömningar kan också utföras till en bråkdel av kostnaden för ett penetrationstest, vilket gör det till ett mer prisvärt sätt att identifiera sårbarheter regelbundet jämfört med penetrationstester. Regelbundna sårbarhetsbedömningar hjälper dig att sova bättre på natten samtidigt som du uppfyller ett viktigt efterlevnadskrav.

Vår Pentest-metodik

Vi följer en 5-stegsprocess för penetrationstestning. Verktygen och teknikerna som används varierar beroende på typen av pentest, testets omfattning och systemets karaktär.

01

Informationsinsamling

Samla in information från öppna och stänga källor om applikationen, för att utvärdera tillvägagångssätt.
02

Utvärdera sårbarheter och analysera

Identifiera kritiska risker och genomför olika analyser för att identifiera sårbarheter.Analysera och verifiera hur dessa kan användas.
03

Utnyttja och attackera

Initiala attacken försöker att utnyttja identifierade sårbarheter. Detta görs både med automatiska verktyg men även genom manuella tekniker, i enlighet med bransch standard.
04

Eskalera

Eskalera och elevera olika typer av attacker för att pivotera genom nätverket och tränga in i andra kritiska servrar som AD, Mail-server, etc.
05

Verifiering

Efter att sårbarheterna har åtgärdats utförs verifieringstester.

Vad ska ingå i en penetrationstestrapport?

Det sista steget i ett penetrationstest är rapporten med analysen denna innehåller följande viktiga punkter:

  • En sammanfattning – Sammanfattning av alla sårbarheter som upptäckts under testet kategoriserade efter deras svårighetsgrad i enlighet med standarden CVSS.
  • Risk- och konsekvensanalys – Detaljerad analys av de upptäckta sårbarheterna och deras konsekvenser.
  • Rekommendation – Vår rekommendation om hur ni åtgärdar varje sårbarhet.

Rapporter kommer att finnas tillgängliga inom 48 timmar (cirka 2 dagar) efter ett test.

Frequently Asked Questions

Hur lång tid tar ett penetrationstest?

Penetrationstestning tar vanligtvis cirka 2–3 veckor.

Vi gör redan sårbarhetsskanning. Varför behöver vi ett penetrationstest?

Skanning berättar vad som kan hända, men inte mycket om omfattningen av risken som sårbarheterna kan medföra. Det är här penetrationstest blir fördelaktigt för du kan ha sårbarheter som kan påverka på oväntade sätt.

Uppfyller den min efterlevnadsskyldighet?

De flesta granskningar som SOC2 eller ISO 27001 kräver att du har tillräckliga säkerhetskontroller. Penetrationstester kan också vara ett krav för vissa kunder årligen, särskilt om du är en Software as a Service [SaaS] -leverantör.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.