Varför du bör genomföra säkerhetsgranskningar 

Blog Reading Time 8 Lästid
/
november 14, 2023
/
Av: Nisala Gunawardana/Kevin Westborg

I dagens sammankopplade värld är organisationer av alla storlekar och branscher starkt beroende av stora nätverk och externa partners för att driva sin verksamhet. Denna förbättrade anslutning kommer dock med en inneboende risk – risken för säkerhetsintrång och datasårbarheter. Låt oss utforska varför varje organisation, oavsett storlek eller bransch, måste prioritera och genomföra omfattande säkerhetsgranskningar.

Skydda känsliga data

Data är nu livsnerven i de flesta organisationer. Från personuppgifter till finansiella data är känslig information ett utmärkt mål för illvilliga aktörer. Att genomföra en säkerhetsgranskning är ett proaktivt steg mot att skydda dessa data och förhindra obehörig åtkomst.

Förhindra kostsamma dataintrång

Enligt IMB har den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång i år (2023) varit 4,45 miljoner USD, vilket är en ökning med 15 % jämfört med tidigare år. Dataintrång kan få katastrofala konsekvenser för en organisation. Utöver de omedelbara ekonomiska kostnaderna kan de leda till långvarig skada på en organisations rykte och kundernas förtroende. Genom att identifiera och åtgärda sårbarheter innan de utnyttjas kan en organisation spara betydande ekonomiska resurser och behålla sin offentliga image.

Förbättra säkerhetsstatusen

Genom att identifiera svagheter och sårbarheter ger en säkerhetsgranskning insikter om mognaden hos organisationens säkerhets- och integritetsnivå och var förbättringar behövs. Säkerhetsgranskningen kommer att ge en prioriterad färdplan för implementering av förbättringar som säkerställer att resurserna allokeras optimalt och anpassar säkerhetsstatusen till föränderliga risker och branschstandarder.

Efterlevnad av lagkrav

Dataskyddslagar och förordningar blir strängare globalt och Europeiska unionen har också stärkt tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och dess sanktioner med tiden. Underlåtenhet att följa detta kan leda till allvarliga rättsliga konsekvenser och ekonomiska påföljder.Böter för brott mot GDPR nådde en rekordhög nivå i år bara under de första 6 månaderna. 

En ny version av direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS2) antogs av EU:s råd och parlament och trädde i kraft i år. De sektorer som omfattas av direktivet har breddats och kraven har utökats med det nya NIS2-direktivet. Högre straff utdömdes också för organisationen för underlåtenhet att följa NIS2direktivet.  

Det kan finnas andra juridiska, regulatoriska och efterlevnadskrav som du bör följa beroende på din bransch. Säkerhetsgranskningar säkerställer att din organisation följer dessa lagar, vilket minskar risken för rättsliga åtgärder och ekonomiska skulder.

Bygga upp och upprätthålla allmänhetens förtroende

Förtroende är en ovärderlig tillgång på dagens marknad. Organisationer som proaktivt hanterar säkerhetsproblem ses mer positivt av kunder, partner och intressenter. Detta förtroende kan leda till förbättrade affärsmöjligheter och varaktiga relationer. En säkerhetsgranskning visar ditt engagemang för att skydda känslig information och bevara förtroendet hos dem du tjänar.

Säkerställa kontinuitet i verksamheten

Säkerhetsincidenter kan störa en organisations dagliga verksamhet, vilket leder till driftstopp och påverkar tjänsteleveransen. Genom att proaktivt ta itu med sårbarheter kan en organisation säkerställa kontinuiteten i sin verksamhet, vilket är avgörande för att leverera tjänster effektivt och upprätthålla kundnöjdheten.

Eliminera risker för tredje part

Ofta förbises, men ofta bryts organisationer via en tredjepartsleverantör som har tillgång till nätverk. Enligt Verizon sker 62 % av alla dataintrång via tredjepartsleverantörer. Säkerhetsgranskningen kommer att hjälpa organisationer att hantera 3:e parts säkerhet och vidta proaktiva åtgärder. 

Skydd av kollektiva intressen

Om din organisation samarbetar med andra enheter, oavsett om det är som leverantör eller partner, delar du ett ansvar för att skydda inte bara dina intressen utan även dina medarbetares och kunders intressen. Sårbarheter i dina system kan få större konsekvenser. Att genomföra säkerhetsgranskningar hjälper till att skydda kollektiva intressen.

Ligg steget före nya hot

Cyberhoten utvecklas kontinuerligt. Nya sårbarheter och attackmetoder dyker upp regelbundet. Regelbundna säkerhetsgranskningar gör det möjligt för din organisation att ligga steget före dessa föränderliga hot och upprätthålla en stark säkerhetsstatus.

Kan du motivera att du avsätter budget för en säkerhetsgranskning?

Att investera i en säkerhetsgranskning är inte bara en kostnad utan ett viktigt skydd för alla organisationer. Den ekonomiska allokeringen till säkerhetsgranskningar, även om det är en nödvändig utgift, representerar en proaktiv metod för att skydda en organisations mest kritiska tillgångar – dess data, rykte och kundförtroende. Konsekvenserna av ett säkerhetsintrång, inklusive juridiskt ansvar, PRkostnader och potentiella intäktsförluster, kan vida överstiga kostnaderna för regelbundna säkerhetsgranskningar. Dessutom visar budgetering för säkerhetsgranskningar ett engagemang för due diligence och regelefterlevnad, vilket kan avvärja kostsamma böter och rättsliga åtgärder. Det är en strategisk investering som stärker en organisations motståndskraft mot nya cyberhot, vilket i slutändan ger ett kostnadseffektivt och långsiktigt skydd för organisationen och dess intressenter. Under denna recessiva period, där vi ser att sårbarheterna kontinuerligt utnyttjas, är det inte bara motiverat att allokera resurser till säkerhetsgranskningar. Det är ett ansvarsfullt och klokt affärsbeslut.

Hur kan eBuilder Security hjälpa dig?

eBuilder Securitys säkerhetsgransknings- och granskningstjänst hjälper dig att identifiera okända säkerhets- och integritetsrisker i din organisation innan en angripare gör det. Våra granskningar utförs av kvalificerade konsulter och de kan anpassas efter dina specifika krav. eBuilder Securitys standardmetodik är baserad på ISO27001 standard och CIS-kritiska säkerhetskontroller som förstärks av vår unika metodik.

Följande är våra olika tjänsteerbjudanden för säkerhetsgranskning:

  • Säkerhetshälsokontroll: Granskning av organisationens viktigaste metoder för cyberhygien och bedömning av mognadsnivån för cybersäkerhet
  • Säkerhetsgranskning och granskning: En fullständig säkerhetsgranskning och revision som omfattar både säkerhets- och integritetsaspekter, inklusive efterlevnad och styrning
  • Granskning/granskning mot ett specifikt ramverk: Säkerhetsgranskning/granskning mot en specifik standard, ramverk eller regler som NIST, ISO27001, CIS-kontroller, GDPR eller PCI-DSS 
  • Anpassad säkerhetsgranskning: Säkerhetsgranskning anpassad för organisationens specifika krav

Säkerhetsgranskningar är inte bara en bästa praxis, de är en absolut nödvändighet idag med ökande säkerhetshot för organisationen. Oavsett organisationens storlek eller bransch är det viktigt att investera i säkerhetsgranskningar för att proaktivt skydda dina informationstillgångar.  Genomför regelbundna säkerhetsgranskningar för att känna dig trygg med framtiden för din verksamhet. 

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.