IT-Säkerhetsutbildning

Blog Reading Time 4 Lästid
/
juli 12, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

IT-Säkerhetsutbildning

Att utbilda användare inom IT-säkerhet är av avgörande betydelse för att säkerställa en robust och pålitlig IT-miljö i alla organisationer och verksamheter. Det finns flera skäl till att det är viktigt att investera tid och resurser i att utbilda användare om IT-säkerhet:

 • Människans svaghet: Användare är den svagaste länken när det gäller IT-säkerhet. Människor kan vara mottagliga för social manipulation, som phishing-e-post och socialt ingenjörskap. Genom utbildning kan användare lära sig att identifiera misstänkta aktiviteter och hantera dem på ett säkert sätt
 • Säkerhetsmedvetenhet: Genom utbildning skapas en säkerhetskultur där användare blir medvetna om riskerna och förstår att deras handlingar har en direkt påverkan på organisationens säkerhet. Detta ökar sannolikheten för att användare tar säkerhetsfrågor på allvar och följer bästa praxis.
 • Skydda mot hot och attacker: IT-landskapet är fullt av olika hot och attacker, t.ex. skadlig programvara, ransomware, dataintrång och identitetsstöld. Genom utbildning kan användarna lära sig hur man upptäcker, rapporterar och förhindrar sådana hot, vilket minskar risken för att en incident inträffar.

Cyber security utbildning

IT-säkerhetsutbildning och Cybersäkerhetsutbildning är i grund och botten samma sak, och termerna kan användas omväxlande. De syftar båda till att utbilda användare och yrkesverksamma om säkerhetsaspekter relaterade till informationsteknologi och internetbaserade system. Skillnaderna i termer kan vara subtila och variera beroende på sammanhanget, men i allmänhet är de två begreppen synonyma. Låt oss titta på några detaljer:

 • IT-säkerhet handlar om att skydda informationsteknikinfrastrukturer, inklusive nätverk, servrar, datorer, programvara, databaser och data, från oavsiktliga och avsiktliga hot och attacker.
 • IT-säkerhetsutbildning är inriktad på att lära användare och yrkesverksamma om säkerhetsåtgärder, bästa praxis, riskhantering och incidenthantering inom IT-miljön Cyber Security Utbildning.
 • Cybersäkerhet fokuserar på att skydda cyberspace, som omfattar allt digitalt och elektroniskt som är anslutet till internet, inklusive datorer, mobiltelefoner, molntjänster och IoT-enheter.
 • Cybersäkerhetsutbildning innebär vanligtvis att lära användare och yrkesverksamma om säkerhetsrisker och hot som är specifika för den digitala världen, såsom malware, phishing, hackare och andra cyberattacker.

Informationssäkerhet utbildning

Medan IT-säkerhetsutbildning och cybersäkerhetsutbildning är mer teknikinriktade och fokuserar på den digitala aspekten av säkerhet, har informationssäkerhetsutbildning en bredare omfattning och inkluderar alla typer av information som en organisation hanterar, oavsett om de finns i digitala system eller i fysiska dokument. Informationssäkerhetsutbildning syftar till att bygga medvetenhet om vikten av att skydda känslig information, oavsett vilket medium den befinner sig i, för att förhindra oavsiktlig eller avsiktlig exponering eller stöld av information.

 • Fokuserar på att skydda information oavsett format eller medium, inklusive digital information, fysiska dokument, muntlig information etc.
 • Inriktar sig på att lära användare om principer för klassificering av information, hantering av känslig information, behörighetskontroller och säker datalagring och borttagning.

Vad kan eBuilder Security hjälpa er med?

 • Vi kan hjälpa er med en nulägesanalys hur medveten är er organisation och hur responderar den mot hot idag?
 • Complorer är en marknadsledande produkt för säkerhetsmedvetenhet inom Norden och hjälper organisationer att testa och utbilda sina medarbetare för att förbättra sin säkerhetskultur.
eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.