Vad är EndPoint Säkerhet?

Blog Reading Time 6 Lästid
/
juli 25, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

Endpoint Säkerhet, även känt som slutpunktssäkerhet, är en strategi för datasäkerhet som fokuserar på att skydda de individuella enheterna eller ”slutpunkterna” i ett nätverk. En slutpunkt kan vara en dator, laptop, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet som är ansluten till nätverket.

Syftet med endpoint säkerhet är att förebygga, upptäcka och svara på hot och attacker riktade mot slutpunkten. Detta inkluderar skydd mot skadlig programvara, dataintrång, dataläckage och andra säkerhetsrisker.

Endpoint säkerhets-lösningar brukar erbjuda flera olika funktioner för att säkra slutpunkterna. Dessa kan inkludera:

 • Antivirus- och anti malware-skydd: Detekterar och blockerar skadlig programvara, såsom virus, spionprogram och trojaner.
 • Brandvägg: Kontrollerar och övervakar nätverkstrafiken för att blockera obehörig åtkomst och skydda mot intrångsförsök.
 • Intrusion Detection System (IDS) och Intrusion Prevention System (IPS): Identifierar och blockerar intrångsförsök och obehörig åtkomst till slutpunkterna.
 • Data Loss Prevention (DLP): Förhindrar att känslig information läcker ut från slutpunkterna genom att övervaka och kontrollera dataöverföring och användning.
 • Applikationskontroll: Ger möjlighet att hantera och begränsa användningen av specifika applikationer och program på slutpunkterna.
 • Enhetskontroll: Ger möjlighet att hantera och begränsa användningen av externa enheter, som USB-enheter och externa hårddiskar, på slutpunkterna.
 • Sårbarhetshantering: Identifierar och patchar sårbarheter och säkerhetsluckor i operativsystem och applikationer på slutpunkterna.
 • Beteendeanalys och anomalidetektering: Övervakar aktiviteten på slutpunkterna och identifierar avvikande beteenden som kan tyda på en säkerhetsincident.

Genom att implementera endpoint säkerhets-lösningar kan organisationer stärka sin nätverkssäkerhet genom att skydda varje enskild enhet som är ansluten till nätverket. Detta är särskilt viktigt i dagens arbetsmiljö, där många anställda använder mobila enheter och ansluter sig till företagsnätverket från olika platser och nätverk.

Varför är det viktigt

Det finns flera viktiga skäl till varför det är viktigt att ha endpoint säkerhet:

 • Skydd mot skadlig programvara: Endpoint säkerhets-lösningar inkluderar antivirus- och antimalware-funktioner som hjälper till att skydda slutpunkterna mot skadlig programvara. Detta är avgörande eftersom skadlig programvara kan orsaka allvarliga skador på en enskild enhet och sprida sig till andra enheter i nätverket.
 • Data- och integritetsskydd: Genom att implementera endpoint säkerhets-lösningar kan du skydda känslig data från att läcka ut från slutpunkterna. Detta kan inkludera personuppgifter, företagshemligheter, finansiell information och annan kritisk data. Endpoint säkerhet hjälper också till att säkerställa dataintegriteten genom att förhindra att obehöriga ändrar eller förstör data på slutpunkterna.
 • Nätverkssäkerhet: Slutpunkter utgör ofta den svagaste länken i nätverkssäkerheten eftersom de är mer exponerade för externa hot och attacker. Genom att ha endpoint säkerhets-lösningar på plats kan du stärka nätverkets totala säkerhet genom att skydda varje individuell enhet som är ansluten till nätverket.
 • Hantering av enheter och applikationer: Endpoint säkerhet ger möjlighet att hantera och kontrollera användningen av enheter och applikationer på slutpunkterna. Detta är särskilt viktigt i företagsmiljöer där anställda kan använda olika enheter och applikationer som kan utgöra säkerhetsrisker. Genom att tillämpa enhetskontroll och applikationskontroll kan du begränsa risken för att obehöriga eller osäkra enheter och applikationer används på nätverket.
 • Upptäcka och svar på hot: Endpoint säkerhets-lösningar inkluderar ofta funktioner för att upptäcka och svara på hot och attacker i realtid. Detta innebär att du kan identifiera säkerhetsincidenter och vidta snabba åtgärder för att begränsa skadan och förhindra ytterligare spridning av hotet.

Sammanfattningsvis är endpoint säkerhet viktigt för att skydda enheterna, data och nätverket från skadlig programvara, dataintrång och andra säkerhetsrisker. Genom att implementera lämpliga endpoint säkerhets-lösningar kan organisationer minimera säkerhetsriskerna och säkerställa en starkare och mer pålitlig nätverkssäkerhet.

Vad är skillnaden mellan endpoint säkerhet och nätverkssäkerhet

Endpoint säkerhet och nätverkssäkerhet är två olika aspekter av säkerhet som fokuserar på olika delar av ett IT-system. Här är skillnaderna mellan de två:

Endpoint säkerhet (Slutpunktsäkerhet):

Endpoint säkerhet handlar om att skydda de enskilda enheterna (slutpunkterna) som är anslutna till ett nätverk. Dessa enheter kan vara datorer, bärbara datorer, mobila enheter, servrar, IoT-enheter och så vidare. Målet är att säkerställa att varje enhet är skyddad mot skadlig kod, dataläckage och obehörig åtkomst. Endpoint säkerhets-lösningar kan inkludera antivirusprogram, brandväggar, enhetskontroll, kryptering, beteendeanalys och andra tekniker som bidrar till att förhindra attacker och sårbarheter på enheterna själva.

Nätverkssäkerhet:

Nätverkssäkerhet, å andra sidan, är fokuserad på att skydda själva nätverket och dess kommunikation. Det handlar om att säkerställa att data som skickas mellan olika enheter och servrar är skyddad och att nätverket inte blir utsatt för attacker eller obehörig åtkomst. Nätverkssäkerhet omfattar tekniker som brandväggar, intrångsdetektionssystem (IDS), intrångsförebyggande system (IPS), Virtual Private Networks (VPN) och nätverkssegmentering för att isolera olika delar av nätverket från varandra.

Hur kan vi förbättra Endpoint Säkerhet?

För att förbättra sin endpoint säkerhet och öka skyddet för de enheter som är anslutna till ett nätverk, kan man vidta flera åtgärder. Här är några viktiga metoder och bästa praxis:

 • Uppdatera programvara och operativsystem regelbundet: Se till att alla enheter har den senaste versionen av operativsystemet och andra programvaror, inklusive antivirusprogram och säkerhetsprogram. Uppdateringar innehåller ofta viktiga säkerhetsfixar som täpper till kända sårbarheter.
 • Använd endpoint-skyddslösningar: Investerar i en robust endpoint-säkerhetslösning som inkluderar antivirus, antimalware, brandväggar och andra skyddsfunktioner. Denna typ av programvara är specifikt utformad för att skydda enheter från olika hot och attacker.
 • Använd flerfaktorsautentisering (MFA): Implementera flerfaktorsautentisering på alla enheter där det är möjligt. MFA kräver att användaren verifierar sin identitet genom två eller flera autentiseringsmetoder (t.ex. lösenord och mobilapp) vilket gör det svårare för obehöriga att få åtkomst till enheten.
 • Implementera enhets- och applikationshantering: Använd en policybaserad hantering för att kontrollera vilka enheter som får ansluta till nätverket och vilka applikationer som är tillåtna. På så sätt kan du minska risken för obehörig åtkomst och skadlig programvara.
 • Säkerhetsmedvetenhet och utbildning: Utbilda användarna om bästa praxis för säkerhet, inklusive att känna igen misstänkta e-postmeddelanden, länkar och filer. Användare bör vara medvetna om de vanligaste attackmetoderna, som phishing, för att undvika att råka ut för dem.
 • Datakryptering: Kryptera känsliga data på enheterna för att skydda den i händelse av att enheten blir stulen eller förlorad. Detta gör det svårare för obehöriga att komma åt och använda informationen.
 • Övervaka och granska aktiviteter: Använd loggning och övervakning för att spåra och upptäcka misstänkta aktiviteter på enheterna och i nätverket. Genom att snabbt upptäcka och svara på hot kan du minska skadorna och förhindra vidare spridning.
 • Bygg en incidenthanteringsplan: Ha en tydlig plan för hur du ska hantera säkerhetsincidenter om de uppstår. Detta inkluderar att isolera smittade enheter, spåra källan till attacken och vidta åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Genom att kombinera dessa åtgärder kan man stärka sin endpoint säkerhet och minska risken för att utsättas för olika typer av cyberhot och attacker. Säkerhet är en kontinuerlig process, så det är viktigt att vara proaktiv och hålla sig uppdaterad om de senaste hoten och säkerhetslösningarna.

Hur kan eBuilder Security hjälpa dig med Endpoint Säkerhet?

 • Managed Detection and Response är en produkt vi tillhandahåller med hjälp av ett flertal partners. Vi använder oss av deras tjänster inom XDR och hotjakt för att på ett så effektivt sätt hitta och oskadliggöra hot i er miljö. Detta görs helt managerat vilket innebär att vi sköter administrationen och supporten kring hela implementationen.
 • Vi har ett flertal partners för att hjälpa er med slutpunktskydd, vi erbjuder EDR från Cybereason eller CrowdStrike och vi kan också erbjuda er skanningar inom nätverk eller slutpunkter.
eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.